Discipline Faculty
Mr. Kaushik Chakraborty

GLUE: A Short Animated Film

Krishnendu K J

Patishapta

Sudipta Barman